Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Πρόταση «βόμβα» της ΑΔΙΠ:Τμήματα ΤΕΙ να γίνουν επαγγελματικά σχολεία-Η ΕΚΘΕΣΗ


Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της  Ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην ετήσια Εκθεσή της (Δείτε εδώ την έκθεση) ζητά     την υιοθέτηση   τολμηρών αλλά επιβεβλημένων τομών για την τόνωση της μεταλυκειακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εισαγωγή διακριτών εκπαιδευτικών διαδρομών .
Σήμερα το αντίστοιχο τμήμα της εκπαίδευσης υπολειτουργεί, τονίζει η ΑΔΙΠ και ζητά
«η Πολιτεία  να επανακαθορίσει, σε συνεννόηση με τα ΑΕΙ, το πλαίσιο διάρκειας σπουδών και τίτλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ενδεικτικά η ΑΔΙΠ εισηγείται:
Α. Μερικά Τμήματα σε Πανεπιστήμια, κυρίως όμως σε ΤΕΙ, που παρουσιάζουν ισχνή ακαδημαϊκή οντότητα, μπορούν να μετατραπούν σε 3ετούς ή και 2ετούς διάρκειας. Θα αυξηθεί έτσι η ποικιλία «διαδρομών εκπαίδευσης» και αντίστοιχων τίτλων (και επαγγελματικών δικαιωμάτων), ώστε να βρίσκουν κατάλληλου επιπέδου και διαρκείας εκπαίδευση όλοι όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν μετά το Λύκειο τις σπουδές τους.
Β. Επίσης, Τμήματα (κυρίως των ΤΕΙ) που βρίσκονται αποκομμένα γεωγραφικά θα μπορούσαν, εφόσον ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις, να μετατραπούν σε επαγγελματικά «σχολεία» ανώτερης εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του αντίστοιχου ΑΕΙ. Σημειώνεται ότι στον ν. 4009/11 (αρθρο 5 § λα) αναφέρονται προγράμματα σπουδών «σύντομου κύκλου» στα ΑΕΙ.
Γ. Στην συγκεκριμένη προσπάθεια θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η προβλεπόμενη ευθυγράμμιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.
Τι είπε στο esos o εκπρόσωπος των ΤΕΙ στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μ. Μπρατάκος
Το esos επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο της Συνόδου προέδρων ΤΕΙ στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας Μιχάλη Μπρατάκο, ο οποίος μα ς δήλωσε:
«Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, σύμφωνα με το  οποίο ο τύπος του πτυχίου των  ΤΕΙ ανήκει  στο 6ο επίπεδο μαζί με τον τύπο πτυχίου που χορηγούν τα Πανεπιστήμια , ενώ ο τύπος  πτυχίου των Μεταπτυχιακών τους Προγραμμάτων  ανήκουν στο 7ο επίπεδο όπως και των Πανεπιστημίων.
Αν ορισμένα τμήματα των  ΤΕΙ της περιφέρειας που είναι αποκομμένα ή έχουν ισχνή ακαδημαϊκή οντότητα θα μπορούσαν να μετασχηματιστούν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης τριετούς φοίτησης πάντα υπό τον διοικητικό έλεγχο του ΤΕΙ. Φυσικά το καλύτερο θα ήταν να γίνουν νέοι διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα αυτά, ώστε να μη κινδυνεύουν να μετατραπούν σε προγράμματα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης».

Αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ

Η Αρχή προτείνει ακόμη τα Τμήματα να ορίζουν τον αριθμό των εισακτέων και τη βάση εισαγωγής, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 10/20 και να μεριμνούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο «λιμνάζων» φοιτητικός τους πληθυσμός. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμά η ΑΔΙΠ,  θα βελτιωθεί θεαματικά η ποιότητα σπουδών προς όφελος των φοιτητών και της κοινωνίας γενικότερα.
Η Αρχή στην ετήσια έκθεση προτείνει επίσης:
  Χωροταξική κατανομή 
 Θεραπεία αδικαιολόγητης διασποράς/επιστημονικής απομόνωσης Τμημάτων ή και ΑΕΙ.
Αποκεντρωμένη κατανομή των ΑΕΙ σε συσχέτιση και με την δημογραφική κατανομή της Χώρας, ώστε οι νέοι να έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιδρύματα της περιοχής του τόπου κατοικίας τους. Αντίστοιχα, τα Ιδρύματα θα πρέπει να περιορίσουν τη διασπορά των Τμημάτων τους.
(π.χ. μία Σχολή κατ’ ελάχιστον). Στόχος είναι η αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προκύπτουν από την υπερβολική διασπορά και απομόνωση ορισμένων Τμημάτων. Ο φοιτητικός πληθυσμός θα πρέπει αντίστοιχα να μη παραβιάζει την «φέρουσα ικανότητα» της πόλης–έδρας του ιδρύματος, εκτός εάν η ελκυστικότητά του, όπως αποκαλύπτεται από το σημαντικό «υπερτοπικό» ποσοστό φοιτητών που το επιλέγουν ως πρώτη προτίμηση, υπαγορεύει και αντίστοιχη αναγωγή του πληθυσμιακού δείκτη.
  Γνωστικό αντικείμενο 
Θεραπεία υπερβολικού αριθμού (ταυτόσημων ή παρεμφερών) Τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών (σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης).
Στόχος εδώ είναι ο περιορισμός του πλήθους των Τμημάτων που καλλιεργούν ταυτόσημα ή παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα προπτυχιακών σπουδών στο μέτρο που δεν εξυπηρετούν τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους, όπως προκύπτουν από τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Ανώτατη Εκπαίδευση και από τις διεθνείς τάσεις ως προς τις ευρείες γνωστικές περιοχές με βάση το σύστημα ISCED1997. Μεταξύ πολλών, θα προτιμηθούν Τμήματα που ικανοποιούν καλύτερα τα λοιπά κριτήρια. Ενδεχόμενες είναι και συγχωνεύσεις Τμημάτων με παρόμοια αντικείμενα  
Έλεγχος και θεραπεία της υπερεξειδίκευσης επιστημονικών αντικειμένων, μεταξύ άλλων και με την εισαγωγή προγραμμάτων σύντομης (μονοετούς, 2ετούς ή 3ετούς διάρκειας) σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.  
Εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού επιπέδου ορισμένων επί μέρους Τμημάτων (μετάπτωση από προ- σε μετα-πτυχιακό επίπεδο και από ΤΕΙ σε Παν/μιο ή και αντιστρόφως)
Οι προοπτικές της σύγχρονης εποχής καλούν για διεπιστημονικές προσεγγίσεις των σύνθετων προβλημάτων του καιρού μας μάλλον, παρά για υπερβολικές εξειδικεύσεις στα γνωστικά πεδία - ιδίως όταν πρόκειται για προπτυχιακές σπουδές. Αν εντοπιστούν τέτοιες περιπτώσεις, τα αντίστοιχα Τμήματα μπορεί να οδηγηθούν προς συγχώνευση, μετάλλαξη σε μεταπτυχιακά προγράμματα κ.λπ., με προσυμφωνημένες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν, συγχωνεύσεις Τμημάτων θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθούν πρωτίστως μέσα στο πλαίσιο των επί μέρους Ετήσια έκθεση ιδρυμάτων, με πρόσθετο όφελος την οικονομία κλίμακας. Οδηγός στο κριτήριο αυτό θα είναι ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός που προαναφέρθηκε.
  Ποιότητα/βιωσιμότητα Τμημάτων 
Ελέγχεται για την τελευταία 5ετία και για όλες ανεξαιρέτως τις ακαδημαϊκές μονάδες με βάση τους ακόλουθους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες5:
5 Παρόμοιες αναλύσεις σε υποκριτήρια/δείκτες μπορούν να γίνουν και για τα λοιπά κριτήρια, ώστε να διαμορφωθούν μητρώα επιλογής δράσεων   σύμφωνα με τους βαθμούς βαρύτητας, που θα ορισθούν για κάθε ένα από τους δείκτες αυτούς.
Κ4.1 Αναλογίες φοιτητών/ διδασκόντων
Κ4.2 Αποφοιτήσαντες ανά έτος
Κ4.3 Βαθμολογική βάση εισαγωγής και ελκυστικότητα (% 1η προτίμηση)
Κ4.4 Κόστος ανά φοιτητή
Κ4.5 Διαθέσιμες εγκαταστάσεις
Κ4.6 Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνής αναγνώριση
Κ4.7 Απορρόφηση αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο
Κ4.8 Μεταπτυχιακές σπουδές και απονεμόμενα διδακτορικά
Κ4.9 Αξιολόγηση από τους φοιτητές του Τμήματος
Κ4.10 Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία
Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επίδοσης ενός Τμήματος ως προς τα κριτήρια Κ4.1-10 θα παίξει το περιεχόμενο της εξωτερικής (ή και εσωτερικής) αξιολόγησής του και η συνεπαγόμενη δυναμική βελτιώσεων.
 ΝΟΜΟΣ 4009/11
Σύμφωνα μ ετην έκθεση:

Πρέπει να θεωρηθεί θετικό ότι ο Ν. 4009/2011 επιχειρεί να θεραπεύσει ένα σημαντικό μέρος από τα φαινόμενα αυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ θέματα, όπως εκείνο των «αιωνίων/λιμναζόντων» φοιτητών, της «ενδογαμίας» (in-breeding), της ενίσχυσης της «συμβουλευτικής» των φοιτητών, της αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, της ορθολογικής αξιοποίησης των υποδομών κ.ά. Για άλλα πάλι, όπως χαρακτηριστικά η καθιέρωση προαπαιτούμενων μαθημάτων ή η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές κ.ά., δίδεται η δυνατότητα να αντιμετωπισθούν από τα Ιδρύματα με την αυξημένη πλέον ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. Εν τούτοις είναι φανερό πως ρυθμίσεις του ως άνω νόμου, κυρίως τεχνικού και εφαρμοστικού χαρακτήρα, επιδέχονται βελτίωσης, όπως συνάγεται από τα διαλαμβανόμενα στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση παρατηρείται υπερβολική καθυστέρηση στην εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νομοθετήματος.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ
Για το Σχέδιο  Αθηνά στην έκθεση τονίζονται τα εξής:
Κατά τις αρχές του 2013 επιχειρήθηκε από την Πολιτεία περιορισμός της διασποράς των ΑΕΙ και των ομοειδών Τμημάτων μέσω του επονομαζόμενου Σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Παρά τις σχετικές διακηρύξεις όμως, το εν λόγω σχέδιο δεν κατάφερε να εισάγει την απαιτούμενη γενναία μεταρρυθμιστική τομή στο χάρτη των ΑΕΙ της χώρας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...